Recipe2Vec: Multi-modal Recipe Representation Learning with Graph Neural Networks

Yijun Tian, Chuxu Zhang, Zhichun Guo, Yihong Ma, Ronald Metoyer, Nitesh V. Chawla

Video #1 Length : 00:01:14
Video #2 Length : 00:05:59