MultiQuant: Training Once for Multi-bit Quantization of Neural Networks

Ke Xu, Qiantai Feng, Xingyi Zhang, Dong Wang

Video #1 Length : 00:01:10
Video #2 Length : 00:05:19