Towards Applicable Reinforcement Learning: Improving the Generalization and Sample Efficiency with Policy Ensemble

Zhengyu Yang, Kan Ren, Xufang Luo, Minghuan Liu, Weiqing Liu, Jiang Bian, Weinan Zhang, Dongsheng Li

Video #1 Length : 00:01:30
Video #2 Length : 00:05:29