Don’t Touch What Matters: Task-Aware Lipschitz Data Augmentation for Visual Reinforcement Learning

Zhecheng Yuan, Guozheng Ma, Yao Mu, Bo Xia, Bo Yuan, Xueqian Wang, Ping Luo, Huazhe Xu

Video #1 Length : 00:01:29
Video #2 Length : 00:05:52