Model-Based Offline Planning with Trajectory Pruning

Xianyuan Zhan, Xiangyu Zhu, Haoran Xu

Video #1 Length : 00:01:19
Video #2 Length : 00:05:29