Fine-Tuning Graph Neural Networks via Graph Topology Induced Optimal Transport

Jiying Zhang, Xi Xiao, Long-Kai Huang, Yu Rong, Yatao Bian

Video #1 Length : 00:01:24
Video #2 Length : 00:05:31