A Universal PINNs Method for Solving Partial Differential Equations with a Point Source

Xiang Huang, Hongsheng Liu, Beiji Shi, Zidong Wang, Kang Yang, Yang Li, Min Wang, Haotian Chu, Jing Zhou, Fan Yu, Bei Hua, Bin Dong, Lei Chen

Video #1 Length : 00:01:23
Video #2 Length : 00:05:41