Multi-Agent Reinforcement Learning for Traffic Signal Control through Universal Communication Method

Qize Jiang, Minhao Qin, Shengmin Shi, Weiwei Sun, Baihua Zheng

Video #1 Length : 00:01:20
Video #2 Length : 00:05:27