Communicative Subgraph Representation Learning for Multi-Relational Inductive Drug-Gene Interaction Prediction

Jiahua Rao, Shuangjia Zheng, Sijie Mai, Yuedong Yang

Video #1 Length : 00:01:28
Video #2 Length : 00:05:40