Bridging the Gap between Reality and Ideality of Entity Matching: A Revisting and Benchmark Re-Constrcution

Tianshu Wang, Hongyu Lin, Cheng Fu, Xianpei Han, Le Sun, Feiyu Xiong, Hui Chen, Minlong Lu, Xiuwen Zhu

Video #1 Length : 00:01:21
Video #2 Length : 00:05:46