DictBERT: Dictionary Description Knowledge Enhanced Language Model Pre-training via Contrastive Learning

Qianglong Chen, Feng-Lin Li, Guohai Xu, Ming Yan, Ji Zhang, Yin Zhang

Video #1 Length : 00:01:29
Video #2 Length : 00:11:41