Improving Few-Shot Text-to-SQL with Meta Self-Training via Column Specificity

Xinnan Guo, Yongrui Chen, Guilin Qi, Tianxing Wu, Hao Xu

Video #1 Length : 00:01:20
Video #2 Length : 00:05:32