AdMix: A Mixed Sample Data Augmentation Method for Neural Machine Translation

Chang Jin, Shigui Qiu, Nini Xiao, Hao Jia

Video #1 Length : 00:01:30
Video #2 Length : 00:05:55