Parameter-Efficient Sparsity for Large Language Models Fine-Tuning

Yuchao Li, Fuli Luo, Chuanqi Tan, Mengdi Wang, Songfang Huang, Shen Li, Junjie Bai

Video #1 Length : 00:01:14
Video #2 Length : 00:10:35