Low-Resource NER by Data Augmentation With Prompting

Jian Liu, Yufeng Chen, Jinan Xu

Video #1 Length : 00:00:55
Video #2 Length : 00:07:33