“My nose is running.” “Are you also coughing?”: Building A Medical Diagnosis Agent with Interpretable Inquiry Logics

Wenge Liu, Yi Cheng, Hao Wang, Jianheng Tang, Yafei Liu, Ruihui Zhao, Wenjie Li, Yefeng Zheng, Xiaodan Liang

Video #1 Length : 00:01:28
Video #2 Length : 00:06:02