Abstract Rule Learning for Paraphrase Generation

Xianggen Liu, Wenqiang Lei, Jiancheng Lv, Jizhe Zhou

Video #1 Length : 00:01:16
Video #2 Length : 00:04:59