Robust Fine-tuning via Perturbation and Interpolation from In-batch Instances

Shoujie Tong, Qingxiu Dong, Damai Dai, Yifan Song, Tianyu Liu, Baobao Chang, Zhifang Sui

Video #1 Length : 00:01:27
Video #2 Length : 00:05:16