MGAD: Learning Descriptional Representation Distilled from Distributional Semantics for Unseen Entities

Yuanzheng Wang, Xueqi Cheng, Yixing Fan, Xiaofei Zhu, Huasheng Liang, Qiang Yan, Jiafeng Guo

Video #1 Length : 00:02:33
Video #2 Length : 00:09:51