Unsupervised Context Aware Sentence Representation Pretraining for Multi-lingual Dense Retrieval

Ning Wu, Yaobo Liang, Houxing Ren, Linjun Shou, Nan Duan, Ming Gong, Daxin Jiang

Video #1 Length : 00:01:26
Video #2 Length : 00:01:57