High-resource Language-specific Training for Multilingual Neural Machine Translation

Jian Yang, Yuwei Yin, Shuming Ma, Dongdong Zhang, Zhoujun Li, Furu Wei

Video #1 Length : 00:01:19
Video #2 Length : 00:05:00