SyntaSpeech: Syntax-Aware Generative Adversarial Text-to-Speech

Zhenhui Ye, Zhou Zhao, Yi Ren, Fei Wu

Video #1 Length : 00:01:17
Video #2 Length : 00:01:21