Clickbait Detection via Contrastive Variational Modelling of Text and Label

Xiaoyuan Yi, Jiarui Zhang, Wenhao Li, Xiting Wang, Xing Xie

Video #1 Length : 00:01:31
Video #2 Length : 00:11:42