Targeted Multimodal Sentiment Classification based on Coarse-to-Fine Grained Image-Target Matching

Jianfei Yu, Jieming Wang, Rui Xia, Junjie Li

Video #1 Length : 00:01:30
Video #2 Length : 00:05:31