EditSinger: Zero-Shot Text-Based Singing Voice Editing System with Diverse Prosody Modeling

Lichao Zhang, Zhou Zhao, Yi Ren, Liqun Deng

Video #1 Length : 00:01:22
Video #2 Length : 00:06:01