“Think Before You Speak”: Improving Multi-Action Dialog Policy by Planning Single-Action Dialogs

Shuo Zhang, Junzhou Zhao, Pinghui Wang, Yu Li, Yi Huang, Junlan Feng

Video #1 Length : 00:01:30
Video #2 Length : 00:11:10