Charge Prediction by Constitutive Elements Matching of Crimes

Jie Zhao, Ziyu Guan, Cai Xu, Wei Zhao, Enze Chen

Video #1 Length : 00:01:28
Video #2 Length : 00:05:46