CauAIN: Causal Aware Interaction Network for Emotion Recognition in Conversations

Weixiang Zhao, Yanyan Zhao, Xin Lu

Video #1 Length : 00:01:22
Video #2 Length : 00:05:59