Reasoning over Hybrid Chain for Table-and-Text Open Domain Question Answering

Wanjun Zhong, Junjie Huang, Qian Liu, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin, Nan Duan

Video #1 Length : 00:01:30
Video #2 Length : 00:09:49