Efficient Document-level Event Extraction via Pseudo-Trigger-aware Pruned Complete Graph

Tong Zhu, Xiaoye Qu, Wenliang Chen, Zhefeng Wang, Baoxing Huai, Nicholas Yuan, Min Zhang

Video #1 Length : 00:01:29
Video #2 Length : 00:05:41