Dynamic Car Dispatching and Pricing: Revenue and Fairness for Ridesharing Platforms

Zishuo Zhao, Xi Chen, Xuefeng Zhang, Yuan Zhou

Video #1 Length : 00:01:13
Video #2 Length : 00:11:37