A Closed-Loop Perception, Decision-Making and Reasoning Mechanism for Human-Like Navigation

Wenqi Zhang, Kai Zhao, Peng Li, Xiao Zhu, Yongliang Shen, Yanna Ma, Yingfeng Chen, Weiming Lu

Video #1 Length : 00:01:15
Video #2 Length : 00:06:00