Budgeted Sequence Submodular Maximization

Xuefeng Chen, Liang Feng, Xin Cao, Yifeng Zeng, Yaqing Hou

Video #1 Length : 00:01:23
Video #2 Length : 00:05:57