DPVI: A Dynamic-Weight Particle-Based Variational Inference Framework

Chao Zhang, Zhijian Li, Xin Du, Hui Qian

Video #1 Length : 00:01:38
Video #2 Length : 00:04:50