Sound2Synth: Interpreting Sound via FM Synthesizer Parameters Estimation

Zui Chen, Yansen Jing, Shengcheng Yuan, Yifei Xu, Jian Wu, Hang Zhao

Video #1 Length : 00:01:37
Video #2 Length : 00:11:31