Music-to-Dance Generation with Optimal Transport

Shuang Wu, Shijian Lu, Li Cheng

Video #1 Length : 00:01:16
Video #2 Length : 00:10:51