Learning to Generate Poetic Chinese Landscape Painting with Calligraphy

Shaozu Yuan, Aijun Dai, Zhiling Yan, Ruixue Liu, Meng Chen, Baoyang Chen, Zhijie Qiu, Xiaodong He

Video #1 Length : 00:01:25
Video #2 Length : 00:04:35