AggPose: Deep Aggregation Vision Transformer for Infant Pose Estimation

Xu Cao, Xiaoye Li, Liya Ma, Yi Huang, Xuan Feng, Zening Chen, Hongwu Zeng, Jianguo Cao

Video #1 Length : 00:01:25
Video #2 Length : 00:09:33