Crowd, Expert & AI: A Human-AI Interactive Approach Towards Natural Language Explanation Based COVID-19 Misinformation Detection

Ziyi Kou, Lanyu Shang, Yang Zhang, Zhenrui Yue, Huimin Zeng, Dong Wang

Video #1 Length : 00:01:27
Video #2 Length : 00:11:56