AgriBERT: Knowledge-Infused Agricultural Language Models for Matching Food and Nutrition

Saed Rezayi, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Chandra Dhakal, Bao Ge, Chen Zhen, Tianming Liu, Sheng Li

Video #1 Length : 00:10:39
Video #2 Length : 00:10:39