Rx-refill Graph Neural Network to Reduce Drug Overprescribing Risks (Extended Abstract)

Jianfei Zhang, Ai-Te Kuo, Jianan Zhao, Qianlong Wen, Erin Winstanley, Chuxu Zhang, Yanfang Ye

Video #1 Length : 00:01:27
Video #2 Length : 00:09:35