Table Pre-training: A Survey on Model Architectures, Pre-training Objectives, and Downstream Tasks

Haoyu Dong, Zhoujun Cheng, Xinyi He, Mengyu Zhou, Anda Zhou, Fan Zhou, Ao Liu, Shi Han, Dongmei Zhang

Video #1 Length : 00:01:01
Video #2 Length : 00:12:00