A Survey of Vision-Language Pre-Trained Models

Yifan Du, Zikang Liu, Junyi Li, Wayne Xin Zhao

Video #1 Length : 00:01:27
Video #2 Length : 00:10:49