Neural Re-ranking in Multi-stage Recommender Systems: A Review

Weiwen Liu, Yunjia Xi, Jiarui Qin, Fei Sun, Bo Chen, Weinan Zhang, Rui Zhang, Ruiming Tang

Video #1 Length : 00:01:19
Video #2 Length : 00:10:43