Recent Advances on Neural Network Pruning at Initialization

Huan Wang, Can Qin, Yue Bai, Yulun Zhang, Yun Fu

Video #1 Length : 00:01:54
Video #2 Length : 00:08:15