Multi-Agent Concentrative Coordination with Decentralized Task Representation

Lei Yuan, Chenghe Wang, Jianhao Wang, Fuxiang Zhang, Feng Chen, Cong Guan, Zongzhang Zhang, Chongjie Zhang, Yang Yu

Video #1 Length : 00:01:29
Video #2 Length : 00:05:15