Real-Time Portrait Stylization on the Edge

Yanyu Li, Xuan Shen, Geng Yuan, Jiexiong Guan, Wei Niu, Hao Tang, Bin Ren, Yanzhi Wang

Video #1 Length : 00:01:00
Video #2 Length : 00:05:59