Text/Speech-Driven Full-Body Animation

Wenlin Zhuang, Jinwei Qi, Peng Zhang, Bang Zhang, Ping Tan

Video #1 Length : 00:01:29
Video #2 Length : 00:05:40